TTK’ya Göre Şirketlerin Web Sitesi Yaptırma Zorunluluğu

No Comments

Web Tasarım

14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1535 maddeden oluşmaktadır. Kanunun internet sitesi ile ilgili yeni düzenlemesi, iş hayatımızda dikkat edilmesi gereken ve gereğinin yapılmaması halinde cezai müeyyidesi olan önemli bir değişikliği içermektedir. Bir önceki 6762 sayılı TTK’da olmayan bu yeni değişiklikle tüm anonim ve limited şirketlerinin oluşturacakları web sitelerinde ya da eğer mevcutsa hâlihazırdaki web sitelerinde, aşağıdaki verileri yayınlaması zorunluluk arz etmektedir.

Anonim Şirketler:

1. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar
2. Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
3. Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
4. Değerleme raporları, kurucuların beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkında ki genel kurur ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

5. Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelenmesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
6. Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları
7. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
8. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

9. Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilânçolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dip notları ve ekleri.
10. Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
11. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
12. Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

Anonim şirketlerin internet sitesini kurmaya ilişkin yükümlülükleri

Not: Anonim şirketlerin internet sitesini kurmaya ilişkin yükümlülükleri, 1 Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya girecektir. Bir başka deyişle, her anonim şirket en geç bu tarihe kadar internet sitesini kuracaktır.
Söz konusu yükümlülüğün kasıtlı olarak yerine getirilmemesi halinde ise şirket yönetim kurulu üyeleri cezai müeyyide ile karşılaşabileceklerdir.

Limited Şirketleri

1. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
2. Ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yaralı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
3. Müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
4. Değerleme raporları, kurucular beyanı, iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri.
5. Şirketin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi halinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı, azaltılması dâhil esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar.

6. Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, müdürler kurulu açıklamaları.
7. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
8. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen husular
9. Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilânçolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dip notları ve ekleri.
10. Yıllık faaliyet raporu, müdürler kurulu başkanı ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
11. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
12. Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri bilgiler.

Limited şirketlerin internet sitesini kurmaya ilişkin yükümlülükleri

Not: Limited şirketlerin internet sitesini kurmaya ilişkin yükümlülükleri, 1 Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya girecektir. Bir başka deyişle, her limited şirket en geç bu tarihe kadar internet sitesini kuracaktır.
Söz konusu yükümlülüğün kasıtlı olarak yerine getirilmemesi halinde şirket müdür veya müdürleri cezai müeyyide ile karşılaşabileceklerdir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre dikkat edilmesi gereken önemli tarihler ve gereklilikler:
Tüm şirketlerin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlamasını gerektiren başlangıç tarihi 1 Ocak 2013 ‘tür. Fakat mali tabloların karşılaştırma esasına göre düzenlenmesi Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) gereğidir. Bu nedenle 31.12.2013 tarihinde hazırlanacak olan mali tabloların 31.12.2012 tarihli mali tablolarla karşılaştırmalı olarak sunulması gerekmektedir.

Ayrıca muhasebe açılış kaydının da 2013 yılı itibariyle, TMS’ye uygun yapılması zorunludur. İlgili kesimlerin bu tarihten önce bilânço, gelir tablosu gibi finansal tablolarını, TFRS / TMS uyumlu oluşturmaları ve hazırlıklarını tamamlamaları gerekecektir. Nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun da düzenlenmesi ve konuyla ilgili bilgilerin tazelenmesi, 2012 yılı itibariyle ayrıca önem arz etmektedir. Bu kapsamda kanunla ilgili önemli tarih ve gereklilikler aşağıdaki gibidir.

• 1 Temmuz 2012 : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534)
• 14 Ağustos 2012 : Anonim şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. (6103 Madde 22)
• 1 Ocak 2013 : Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/TFRS’ ye göre düzenlenmesi gerekecektir. (Madde 1534/3)
• 1 Mart 2013 : Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan Şirketlere mahkemece atama yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3
• 1 Temmuz 2013 : Sermaye Şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis ve para cezaları öngörülmektedir. (Madde 1534/1)

• 14 Şubat 2014 : Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecektir. (6103 sy.kanun Madde 20)

Mimar Yazılım olarak neler yapıyoruz ?

Firmanızın Yeni TTK’ya uyumlu sitesini uygun fiyatlarla tasarlayan Mimar Yazılım, yasal site sahibi olmak isteyen şirketler için kanunu yakından takip etmekte ve bu konudaki ihtiyaçlara çözümler üretmektedir. Malatya şehir merkezindeki yeni yerinde hizmet veren firmamız, Gazi Antep, Erzincan, Şanlı Urfa, Kayseri gibi çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’nin web alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Grafik tasarım, logo tasarımı, veri kurtarma gibi alanlarda da hizmet veren Mimar Yazılım; site güncelleme konusunda da ihtiyaçlarınıza çözümler üretmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Uygun Web Sitesi, Yeni TTK Uyumlu Web Site, TTK Uyumlu Web Tasarım

No Comments

    Yorum Yaz

    İlgili İçerikler

    Tüm Blog Yazıları